0243.9454.548 – 0949.773.555

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng

Động viên công nghiệp Quốc phòng mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế chính trị văn hóa cho nhiều các ban ngành, nhân dân và xã hội.

Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng

Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng

Nội dung chuẩn bị động viên công nghiệp quốc phòng

Khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp công nghiệp có khả năng sản xuất, sửa chữa trang bị, nội dung khảo sát gồm:

Đặc điểm tình hình; cơ cấu tổ chức, số lượng,chất lượng cán bộ, công nhân viên chức và những người lao động khác; nhiệm vụ sản xuất, công suất thiết kế, công suất thực tế; số lượng, chất lượng trang thiết bị hiện có; phương hướng sản xuất và đổi mới công nghệ. Căn cứ vào nhu cầu sản xuất, sửa chữa trang bị của quân đội và kết quả khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp, Chính phủ quyết định các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp quốc phòng.

Xây dựng kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng, nội dung bao gồm: Quyết định của Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng công ti; kế hoạch thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng; quyết định di chuyển địa điểm; kế hoạch chỉ huy điều hành; kế hoạch bảo đảm vật tư cho sản xuất, sửa chữa trang bị theo chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phòng; kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ động viên công nghiệp quốc phòng theo qui định của pháp luật về công tác nghiên cứu khoa học; kế hoạch bảo đảm kinh phí cho động viên công nghiệp quốc phòng.

Trên cơ sở kế hoạch của cấp trên, các doanh nghiệp công nghiệp lập kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng cho doanh nghiệp mình. Nội dung gồm: kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị do Nhà nước giao, kế hoạch thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng; kế hoạch di chuyển địa điểm; kế hoạch chỉ huy điều hành; kế hoạch bảo đảm vật tư cho sản xuất, sửa chữa trang bị theo chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phòng; kế hoạch ứng dụng tiến bọ khoa học, công nghệ phục vụ động viên công nghiệp quốc phòng theo qui định của pháp luật về công tác nghiên cứu khoa học; kế hoạch bảo đảm kinh phí.

  • Giao chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phòng.
  • Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa trang thiết bị.
  • Quản lí, duy trì dây chuyền sản xuất.
  • Bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động và diễn tập động viên công nghiệp quốc phòng.
  • Dự trữ vật chất

Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng

Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng gồm:

  • Quyết định và thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng( do Chính phủ qui định)
  • Tổ chức di chuyển địa điểm đối với doanh nghiệp công nghiệp phải di chuyển.
  • Tổ chức bảo đảm vật tư tài chính.
  • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang thiết bị.
  • Giao , nhận sản phẩm động viên công nghiệp quốc phòng.

 Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng

Mt s bin pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng

Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng

Theo nguồn tin tức Y tế Giáo dục Yên Bái cập nhật, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo chặt chẽ các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổng công ty, thực hiện nghiêm Pháp lệnh Động viên công nghiệp quốc phòng. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, các tổng công ty cần quán triệt sâu sắc cho cán bộ, công nhân viên về Pháp lệnh, Nghị định, các văn bản hướng dẫn về động viên công nghiệp quốc phòng của Nhà nước, Chính phủ. Các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn và giao chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phòng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ tiêu trên giao.

Tóm lại, động viên công nghiệp là một vấn đề lớn có tính chiến lược của quốc gia để đất nước chủ động trong mọi tình huống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, hơn lúc nào hết ngay từ thời bình, công tác động viên công nghiệp quốc phòng phải được sự quan tâm một cách đầy đủ của toàn xã hội.

Nguồn: yduocyenbai.com