0243.9454.548 – 0949.773.555

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Biện pháp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân hiện nay

Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa.

Biện pháp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân hiện nay

Biện pháp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân hiện nay

Dưới đây là một số biến pháp chính để xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân tại nước ta trong giai đoạn này.

Thường xuyên thực hiện giáo dục Quốc phòng –  An ninh

Trang tin tức giáo dục khẳng định: Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như chỉ thị số 62-CT/Tw ngày 12/2 năm 2001 và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng có Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 về Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Quốc phòng, bộ Công an và bộ GD&ĐT, về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện, Bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh dùng cho sinh viên của Học viện Nội dung cuốn sách đã cập nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Thủ tư­ớng Chính phủ. Nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh phải toàn diện:

– Coi trọng giáo dục tình yêu quê hư­ơng, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Nghĩa vụ công dân đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

– Âm mưu, thủ đoạn của địch; đư­ờng lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Làm cho mọi người, mọi tổ chức biết tự bảo vệ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

– Phải vận dụng nhiều hình thức, phư­ơng pháp giáo dục tuyên truyền để nâng cao hiệu quả, chất lư­ợng giáo dục giáo dục quốc phòng, an ninh.

Thường xuyên thực hiện giáo dục Quốc phòng -  An ninh

Thường xuyên thực hiện giáo dục Quốc phòng –  An ninh

* Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định:“ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, như: Chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, vùng trời, “DBHB”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia… ”

Tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà n­ước, trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

– Cụ thể hoá các nội dung lãnh đạo về quốc phòng, an ninh và bổ sung cơ chế hoạt động của từng cấp, từng ngành, từng địa phư­ơng, đặc biệt chú trọng khi xử trí các tình huống phức tạp.

– Điều chỉnh cơ cấu quản lí Nhà nư­ớc về quốc phòng, an ninh của bộ máy Nhà nước các cấp từ Trung ư­ơng đến cơ sở.

– Tổ chức phân công cán bộ chuyên trách để phát huy vai trò làm tham mư­u trong tổ chức, thực hiện công tác quốc phòng, an ninh.

– Chấp hành nghiêm Quy chế 107/2003/ QĐ-TT của Thủ tư­ớng Chính phủ về phối hợp Quân đội với Công an và Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân cho sinh viên trong xây dựng nền  quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

– Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân. Mọi công dân, mọi tổ chức, lực lượng đều phải tham gia theo phạm vi và khả năng của mình.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân cho sinh viên trong xây dựng nền  quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân cho sinh viên trong xây dựng nền  quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

– Đối với sinh viên, phải tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức quốc phòng, an ninh, nhận thức rõ âm mư­u, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, tự giác, tích cực luyện tập các kĩ năng quân sự, an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường, xã, phường, thị trấn triển khai.

Nguồn yduocyenbai.com